Welkom

NTZ is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Praktijkonderzoek ×
Praktijkonderzoek

Het cliëntperspectief op uitkomstmaten bij behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag

Resultaten van een inclusieve Delphi-studie

1. Inleiding

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) komt geregeld voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Hieronder valt zowel externaliserend gedrag (verbale en fysieke agressie, destructief en grensoverschrijdend gedrag, woede-uitbarstingen, hyperactiviteit en prikkelbaarheid) als internaliserend gedra...

Praktijkonderzoek

De randvoorwaarden voor beeldzorg in de gehandicaptenzorg

Een concept mapping onderzoek

1. Inleiding

Recent is e-health door Nictiz gedefinieerd als ‘de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren’ (Lettow et al., 2019). Dit is een update van eerdere veelgebruikte definitie van Pagliari et al. (2005, gebaseerd op Eys...

Praktijkonderzoek

De ondersteuning van transgender personen met een licht verstandelijke beperking vanuit het perspectief van professionals

Een kwalitatieve studie

1. Introductie

Genderdysforie bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is onderbelicht in de wetenschappelijke literatuur én in de klinische praktijk (Zoutenbier & Kef, 2019). Genderdysforie, of genderincongruentie, verwijst naar een aanhoudende incongruentie tussen het ervaren gender van de persoon ...

Praktijkonderzoek

Totstandkoming en toepassing van de Mini-HTA Innovatie Gehandicaptenzorg

Een instrument om voorwaarden en gevolgen van een technologische innovatie inzichtelijk te maken

1. Aanleiding

Tussen 2015 en 2019 zijn de kosten voor intramurale gehandicaptenzorg met 13 procent toegenomen (Zorginstituut Nederland, 2021). Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging in de zorgzwaarte van cliënten. Daarnaast heeft de sector te maken met vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid van medewe...

Praktijkonderzoek

Periodieke screening, diagnostiek en behandeladviezen van dysfagie bij mensen met verstandelijke beperkingen

Praktijkervaringen met een cyclisch dysfagiewerkproces

1.  Inleiding

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) hebben een verhoogde kans op dysfagie (Robertson et al., 2017). Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten en -problemen. Daarnaast worden in de verstandelijk gehandicaptenzorg ook voedingsstoornissen als dysfagie aangeduid (Manduchi et al., 2020; Shepp...

Praktijkonderzoek

Oncologische pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Een kwalitatief onderzoek bij zorgmedewerkers en naasten over ervaringen en behoeften

1.  Inleiding

1.1 Aanleiding

De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking (VB) neemt toe door de verbeterde gezondheidszorg, waardoor het risico op het krijgen van leeftijd gerelateerde ziekten zoals kanker toeneemt (Coppus, 2013; Segerlantz et al., 2019; Hanna et al., 2010). Het herkennen va...

Praktijkonderzoek

Een analyse van de ervaren problemen in de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

1. Inleiding

In dit onderzoek staan de ervaren problemen van zorgprofessionals die in 24-uurs voorzieningen werken met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking ((Z)EVMB) centraal. Kinderen en volwassenen met (Z)EVMB worden gekenmerkt door een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, w...

Praktijkonderzoek

Wakker worden met ondersteuning van technologie

Resultaten van een verkennend onderzoek bij 12 cliënten met EMB/MEVB+

1. Inleiding

Op een locatie van gehandicaptenzorgorganisatie Siza zijn in 2019 ervaringen opgedaan met de inzet van technologische ondersteuning bij het ’s ochtends wakker worden van cliënten met EMB en MEVB+. In dit artikel beschrijven we de aanleiding, de interventie en het verkennende onderzoek en de resultate...

Praktijkonderzoek

Het opbouwen van betekenisvolle relaties tussen mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders

Welke factoren spelen volgens professionals en verwanten een rol?

1. Inleiding

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, 2005) schat dat in Nederland ongeveer 20% van de 30.000 intramuraal verblijvende mensen met verstandelijke beperkingen ernstig moeilijk verstaanbaar gedrag laat zien, zoals agressie, dwangmatig handelen of zelfverwonding. De ernst en frequentie van het gedrag ...

Praktijkonderzoek

Duurzame implementatie van technologie in de gehandicaptenzorg

Over deelnemers, vraagstukken en ervaringen uit de kwartiermakersfase van de Innovatie-impuls

1. Inleiding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in 2018 het programma Volwaardig leven om de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstgericht te maken. Een van de deelprogramma’s is de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (Ministerie van VWS, 2019a). Het doel van de Innovatie-impuls i...

Praktijkonderzoek

My extra chromosome makes me extra vulnerable to dementia

Onderzoek naar de ondersteuning van personen met het syndroom van Down en dementie in Vlaamse zorgcentra

1. Inleiding

De levensverwachting van personen met het syndroom van Down is de laatste decennia sterk toegenomen (Dodd, 2015). In een westerse samenleving bereiken ze vandaag de dag een gemiddelde leeftijd van 57-58 jaar. Sommigen bereiken zelfs de leeftijd van 70 à 80 jaar (Esbensen, Johnson, Amaral, Tan, & Macks,...

Praktijkonderzoek

Het perspectief van professionals op barrières voor cultuursensitieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In de Nederlandse gezondheidszorg hebben steeds meer mensen een migratieachtergrond, waardoor de interculturele zorg toeneemt. De verschillen tussen de culturele achtergrond van de zorgprofessional en die van de cliënt kunnen de zorg compliceren. Het is essentieel om cultuursensitieve zorg te verlenen. Echter, voor ...

Praktijkonderzoek

Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies

Het aandeel volwassenen met matig of ernstig overgewicht in Nederland bedraagt momenteel iets meer dan 50%; voor kinderen is dat percentage 12%; voor ondergewicht zijn de percentages veel lager: resp. 1% en 5% (CBS Statline, 2019). Ook veel mensen met verstandelijke beperkingen kampen met overgewicht (o.a. Evenhuis,...

Praktijkonderzoek

Website ‘Naar je huisarts’ voor mensen met een lichte verstandelijke beperking: praktijktoets naar de ondersteuning van gezondheidsvaardigheden

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) kunnen moeite hebben hun gezondheidsklachten goed in te schatten en te bepalen wanneer ze daarvoor naar de huisarts moeten. Om hen hierbij te ondersteunen en hun bezoek aan de huisarts voor te bereiden is samen met de doelgroep een website ontwikkeld ‘Naar de huis...

Praktijkonderzoek

Family matters!

Tegenwoordig ligt de nadruk in de ondersteuning van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking zowel thuis als uit
huis steeds meer op familiegerichte ondersteuning. Toch is er nog maar beperkt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op dit gebied.

Praktijkonderzoek

Stoppen met roken: ook bij mensen met een verstandelijke beperking mogelijk

Stoppen met roken is een belangrijke preventieve gezondheidszorginterventie. Ook mensen met een verstandelijke beperking verdienen stimulans en hulp bij het stoppen met roken. In dit artikel laten we aan de hand van twee casussen zien dat mensen met een verstandelijke beperking succesvol het roken kunnen staken.

Praktijkonderzoek

High Care Hospice

Het eerste High Care Hospice voor ‘kwetsbare burgers’ in Nederland is op 1 januari 2017 door zorgorganisatie Prisma in Waalwijk geopend. Is zo’n speciaal hospice nodig? In de reguliere Nederlandse hospices is toch iedereen welkom? De auteurs beantwoorden deze vraag vanuit zorgethisch perspectief.

Praktijkonderzoek

Ervaringen van professionals in de langdurige ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en een migratieachtergrond

Dit artikel behandelt de vraag op welke wijze professionals omgaan met culturele verschillen binnen de ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en een migratieachtergrond. Er wordt gebruik gemaakt van interview en participerende observatie.

Praktijkonderzoek

Mensen met (lichte) verstandelijke beperkingen in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Uit meerdere rapporten blijkt dat het aantal mensen met ‘lichte verstandelijke beperkingen’ toeneemt. In dit onderzoek wordt verslag gedaan van twee pogingen om grip te krijgen op de onderkenning van personen die tot deze probleemgroep horen en waarvan een belangrijk deel als zorgmijders kan worden gekwalificeerd.