Redactie NTZ

Wil je contact opnemen met de redactie?

Redactiesecretariaat
Dr. M. Herps
[e] ntzredactiesecretariaat@gmail.com

Redactie
Dr. J. Zomerplaag (hoofdredacteur)
Dr. M. Herps (redactiesecretaris/eindredacteur)
Prof. dr. P.J.C.M. Embregts
Mr. dr. B.J.M. Frederiks,
Dr. J.C. de Schipper
Dr. S. Mergler,
Dr. L. Wijnroks,
Dr. W.M.W.J. van Oorsouw
Dr. S. De Pauw
Dr. J. Maljaars

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) informeert over wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en over ontwikkelingen op het gebied van theorie en paradigma's. NTZ is een multidisciplinair tijdschrift. Alle gepubliceerde wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed. NTZ verschijnt viermaal per jaar, in maart, juni, september en december.

Naast onderzoekers, docenten en studenten aan universiteiten en hogescholen, bereikt NTZ professionals uit het werkveld en een groot aantal zorgvoorzieningen en organisaties. NTZ bereikt ook Kenniscentra, belangenverenigingen en beleidsorganen.

NTZ publiceert:

  • Wetenschappelijke artikelen over afgerond onderzoek.
  • Essays over wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Samenvattende artikelen van afgeronde promotieonderzoek door Nederlandse en Vlaamse onderzoekers.
  • Rapportage van afgerond praktijkonderzoek.
  • Opinie bijdragen en lezersreacties
  • Boekbesprekingen van recent verschenen publicaties.
  • Agenda en informatie over binnen- en buitenlandse congressen, symposia, studiedagen, cursussen en NTZ-Kennisdagen.
  • Berichten over kennisactiviteiten in de sector (zoals: verslagen van congressen en studiedagen; promoties; aankondigingen van prijzen in de sector en berichten over laureaten)
  • Wetenschappelijke artikelen en zijn voorzien van samenvattingen in het Nederlands en het Engels
  • Bij elk artikel staat een korte samenvatting met aanduiding van de relevantie voor praktijk en beleid.

Regelmatig verschijnt er een themanummer. Alle rubrieken zijn dan aan een bepaald onderwerp gewijd.

 

Een korte presentatie van de redactieleden:

Jeroen Zomerplaag

Dr. Jeroen Zomerplaag (hoofdredacteur) houdt zich al geruime tijd bezig met de verbinding tussen kennis en praktijk in de gehandicaptenzorg. Hij werkt momenteel als manager Zorgbeleid, Kwaliteit & Veiligheid bij Philadelphia. Daarvoor was hij werkzaam als programmaleider gehandicaptenzorg bij Vilans. Hij promoveerde in 2017 op een proefschrift naar de betekenis van kennis bij het omgaan met handelingsverlegenheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg.

https://www.linkedin.com/in/jeroenzomerplaag

 

Marjolein Herps

Dr. Marjolein Herps is werkzaam bij Vilans als senior onderzoeker persoonsgerichte zorg. In verschillende projecten en activiteiten houdt ze zich bezig met kwaliteitsverbetering van de gehandicaptenzorg. Zij promoveerde aan de universiteit van Maastricht op het proefschrift ‘Real lives on paper plans. Individual support planning for people with intellectual disabilities’, waar ze de Karolinska Medical Management Centre/ EHMA Research Award voor het beste proefschrift mee won.

https://www.linkedin.com/in/marjoleinherps/

 

Petri Embregts

Prof. dr. P.C.J.M. Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling' (Departement Tranzo) en de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Departement Medische- en Klinische Psychologie) aan Tilburg University. Ook is ze als lector en opleider verbonden aan verschillende opleidingen. Haar onderzoek richt zich m.n. op eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking, effectiviteit van trainings- en coachingsprogramma's bij hulpverleners, zorgethiek en effectieve behandelingen.

https://www.petri-embregts.nl

 

Brenda Frederiks
Mr. dr. B.J.M. Frederiks werkt als universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht bij het VUmc. Zij promoveerde op een onderzoek naar vrijheidsbeperking in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en ontving voor haar proefschrift De rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking: van beperking naar ontplooiing in 2005 de Ds Visscherprijs.

Frederiks is ook hoofdredacteur van ‘Journaal GGZ en recht’, lid en voorzitter van verschillende klachtencommissie voor cliënten in de langdurige zorg, bestuurslid Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), lid Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg en lid Raad van Toezicht, Stichting Vecht en IJssel.

http://brendafrederiks.nl/

 

Clasien de Schipper

Dr. J.C. de Schipper is als universitair docent werkzaam bij Vrije Universiteit Amsterdam bij de sectie Ontwikkelingspedagogiek. Zij doet vooral onderzoek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de jeugdzorg. Thema’s die terugkeren in haar onderzoek binnen de zorg zijn: onvrijwillige zorg, geweld (in gezinnen, in de zorg), (verstoorde) gehechtheid, kwaliteit van interacties, participatief actieonderzoek, interventies gericht op het verminderen van onvrijwillige zorg, trauma-gerichte interventies, professionalisering.

https://research.vu.nl/en/persons/clasien-de-schipper

 

Sandra Mergler

Dr. S. Mergler is arts voor verstandelijk gehandicapten bij zorgorganisatie ASVZ en staflid bij de AVG- opleiding van het Erasmus MC. Mergler promoveerde in 2012 op het proefschrift Bone quality in children with severe neurological impairment and intellectual disability – diagnostic methods and determinants of
low bone quality.
Naast haar interesse in alle aspecten van botkwaliteit van met name kinderen met ernstige meervoudige beperkingen is ze veel bezig met richtlijnontwikkeling en onderwijs op gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

https://www.erasmusmc.nl/huisartsgeneeskunde/onderwijs/avg/1873943/

 

Lex Wijnroks

Dr. L. Wijnroks is ontwikkelingspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsneuropsychologie. Hij is universitair hoofddocent aan de universiteit van Utrecht bij de afdeling orthopedagogiek.  Zijn onderzoeksterrein betreft de vroege ontwikkeling van cognitie, perceptie en aandacht bij typische en atypische populaties. In verschillende publicaties laat hij zien hoe nieuwe neurowetenschappelijke inzichten kunnen bijdragen aan meer kennis en begrip van het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.

https://www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1239680/Language/nl

 

Wietske van Oorsouw

Dr. W.M.W.J. van Oorsouw is orthopedagoog met specialisatie verstandelijke handicaps. Zij promoveerde aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Considered Care for Complex Clients waarin ze de resultaten beschrijft van onderzoek naar scholing, gedrag en emoties van begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Van Oorsouw is senior onderzoeker en onderzoekscoördinator aan de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University). Daarnaast is ze als  docent werkzaam bij het departement Medisch en Klinische Psychologie van Tilburg University.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/w.m.w.j.vanoorsouw_nl/

 

Dr. S. De  Pauw

 Porf. dr. Sarah De Pauw is klinisch psychologe, doctor in de psychologie en professor aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de orthopedagogische ondersteuning van kinderen en jongeren die opgroeien met een (verstandelijke) beperking en richt zich op de vraag hoe we deze kinderen en jongeren, hun ouders, beleiders én hun netwerk het beste kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Ze heeft hierbij specifieke interesse in de impact van kind-, ouder- en contextkenmerken (bijvoorbeeld van deze kinderen en jongeren en bestudeert dit vanuit een transactioneel en cross-disability perspectief. Meer informatie:

https://www.ugent.be/pp/orthopedagogiek/nl/over-ons/medewerkers/sarahdepauw.htm

 

Jarymke Maljaars

Dr. J.P.W. Maljaars is orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker en docent bij de Universiteit van Leuven. Zij is gespecialiseerd in het onderwerp Communicatie met mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Binnen de KU Leuven werkt zij mee in LauRes, een interdisciplinaire onderzoeksgroep naar autisme. Ook is ze betrokken bij Gauzz, Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid.

https://nl.linkedin.com/in/jarymkemaljaars