Auteursrichtlijnen

NTZ, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

NTz is een multidisciplinair en praktijkgericht wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van ‘verstandelijke beperkingen’ en ‘de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen’ in ruime zin. Het doel van het tijdschrift is een wetenschappelijk forum te bieden voor onderzoekers, professionals, managers en beleidsfunctionarissen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland en Vlaanderen. Dit gebeurt door:

 • het publiceren van wetenschappelijke artikelen op het terrein van verstandelijke beperkingen en van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen;
 • het geven van informatie over relevante publicaties, afgerond promotieonderzoek en relevante activiteiten van binnen- en buitenlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke verenigingen;
 • het aan de orde stellen van problemen en meningen in relatie tot wetenschappelijk onderzoek naar verstandelijke beperkingen en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

 

Richtlijnen voor de auteurs

NTZ hanteert de volgende rubrieken: artikelen, verslagen van praktijkonderzoek, samenvatting proefschrift, feitenoverzicht, opinie en boekbespreking.

 

Voor alle manuscripten geldt:

 • Manuscripten via e-mail sturen aan ntzredactiesecretariaat@gmail.com
 • De redactie gaat ervan uit dat het manuscript niet elders is gepubliceerd of aangeboden. Een Nederlandse vertaling van een artikel dat oorspronkelijk in het Engels of een andere taal is gepubliceerd, is wel mogelijk mits dit onder de conclusie en discussie vermeld wordt, inclusief de originele referentie
 • Lever het manuscript aan in één lettertype met puntgrootte 12 en een regelafstand van 1,5
 • Lever de tekst plat aan: niet afbreken, centreren of inspringen, geen codes in de tekst, geen paginaopmaak en paginanummering. Wel kan gebruik gemaakt worden van kapitalen, cursiveringen en aanhalingstekens (dubbele voor citaten en enkele voor benadrukken)
 • Paragraafkoppen zijn genummerd en vet; subparagraafkoppen staan in cursief. Onder de (sub)paragraafkoppen staat geen witregel
 • Gebruik de officiële spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (Groene Boekje), vermijd afkortingen en schrijf telwoorden van nul tot tien en tientallen bij voorkeur voluit
 • Manuscripten met illustraties, grafische vormen, tabellen, kaderteksten et cetera zijn mogelijk. Zorg bij fotomateriaal voor een kwaliteit van 300dpi of hoger. Wanneer er op afbeeldingen beeldrechten berusten, dan zorgt de auteur zelf voor toestemming om in NTZ te publiceren. Digitale foto’s dienen als jpg- of tif-bestand te worden aangeleverd
 • Eenvoudige tabellen en kaderteksten staan op de gewenste plek in het manuscript. Wanneer een tabel of illustratie in een apart bestand wordt meegestuurd, moet de gewenste plek in het manuscript aangegeven worden tussen [  ] met een duidelijke verwijzing naar de betreffende tabel of kader
 • Neem geen of zo min mogelijk eindnoten op in uw manuscript. Literatuur waaraan wordt gerefereerd, staat in de literatuurlijst aan het einde van het artikel (zie hierna)
 • Vermeld onderaan het manuscript de namen van alle auteurs met titel, functie en organisatie. Van de contact-auteur moet ook een e-mail- en postadres worden vermeld

 

Aanvullende richtlijnen per rubriek

Artikelen

 • Tot ‘artikelen’ worden gerekend: verslagen van empirisch onderzoek, literatuuronderzoek, essays over theoretische onderwerpen en reviewartikelen
 • Artikelen dienen (methodologisch) onderbouwd te zijn en te voldoen aan de wetenschappelijke criteria die binnen de desbetreffende discipline gelden
 • Artikelen over een empirisch onderzoek zijn als volgt opgebouwd: 1) inleiding; 2) methode; 3) resultaten; 4) discussie en conclusie
 • Manuscripten dienen voorzien te zijn van zowel een Nederlandse als een Engelse samenvatting van maximaal 250 woorden, opgebouwd volgens dezelfde indeling als het artikel: inleiding, methode, resultaten, conclusie. Vermeld bovendien maximaal drie trefwoorden (zie bijlage)
 • Een artikel bestaat uit maximaal 25 pagina’s A4 (17.500 woorden) inclusief samenvattingen, tabellen, figuren en literatuurlijst
 • Een artikel wordt dubbelblind beoordeeld: het manuscript wordt anoniem beoordeeld door twee afzonderlijke anonieme reviewers

Samenvatting proefschrift

 • Promovendi kunnen een samenvatting van hun proefschrift publiceren nadat deze door de promotiecommissie is goedgekeurd
 • De samenvatting mag maximaal 15 pagina’s (10.500 woorden) beslaan en kan zowel betrekking hebben op het hele proefschrift als op een deel daarvan
 • Wanneer er sprake is van een empirisch onderzoek, dan is de structuur van deze bijdrage dezelfde als die van een artikel: inleiding, methode, resultaten, discussie en conclusie.
 • De samenvatting wordt beoordeeld door de redactie

 

Feitenoverzicht

 • Een feitenoverzicht bestaat uit een onderbouwde opsomming van onderzoek over een specifiek onderwerp en een bespreking daarvan
 • Een feitenoverzicht omvat maximaal tien pagina’s (7.000 woorden) en wordt beoordeeld door de redactie

 

Opinie

 • Onder opinie wordt verstaan een reactie op in NTZ gepubliceerde bijdragen of originele bijdragen met onderbouwde meningen in relatie tot wetenschappelijk onderzoek naar verstandelijke beperkingen en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen
 • Een opinie bestaat uit maximaal vijf pagina’s (3.500 woorden)
 • Ingediende manuscripten voor een opinie worden beoordeeld door de redactie

 

Boekbespreking

 • Een boekbespreking bestaat uit een recensie van een pas gepubliceerd boek en bevat een onderbouwde beoordeling over de kwaliteit en relevantie van het boek
 • Een boekbespreking bestaat uit maximaal twee pagina’s
 • Boekbesprekingen worden beoordeeld door de redactie

 

Literatuur

NTZ hanteert de referentiestijl zoals beschreven in de Publication Manual of the American Psychological Association (7th edition). Dat betekent dat literatuurverwijzingen als volgt in de tekst worden opgenomen:

 • Je verwijst in de tekst naar bronnen met auteursna(a)m(en) en jaartal en eventueel de pagina waarop de informatie staat. Bij letterlijke citaten noem je altijd de pagina. Als je eigen woorden gebruikt, is het het beste dat ook te doen als je je baseert op een bepaalde passage uit een publicatie.
 • Bij twee auteurs: Naam1 & Naam2 (jaartal). Als de namen in de lopende tekst zijn opgenomen staat er "en" tussen, als ze tussen haakjes staan, moet er een ampersand ("&") tussen
 • Bij meer dan twee auteurs: Noem de eerste en alle volgende keren alleen de eerste naam gevolgd door et al. (= et al.; et zonder punt en al. met punt).

 

Aan het eind van het manuscript vermeldt u een alfabetische lijst van geraadpleegde literatuur. Enkele voorbeelden:

 

Boek

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel boek. Uitgever.

Editor, A. A. (Ed.). (jaar). Titel boek. Uitgever.

 

Boek: elektronische versie van een geprint boek

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel boek. Uitgever. https://xxxxxx

 

Hoofdstuk in boek onder redactie

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het artikel of lemma. In A. Editor, B. Editor, & C. C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Uitgever.

 

Tijdschriftartikel

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (jaar). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volumenummer(Aflevering), pagina’s. https://doi.org/10.xxxxxxxx

 

Website

Naam instituut. (n.d.). Titel webpagina. Https://.....

 • Als er geen persoonlijke of institutionele auteur is, staat de titel op de plek van de auteur.
 • Als er geen jaartal is, zet dan in plaats daarvan (n.d.), betekent: no date.
 • Als de auteur en de naam van de website hetzelfde zijn, laat dan de naam van de website weg.

Overig

Artikelen worden na beoordeling door het redactiesecretariaat, aangeboden aan twee reviewers. Zij ontvangen het manuscript zonder gegevens van de auteur(s) en beoordelen op basis van een vast format. Zij letten daarbij op de relevantie (voor praktijk, beleid, onderzoek en theorievorming), redactionele kwaliteit (helderheid, opbouw, consistentie), inhoudelijk (titel, vraagstelling/doelstelling, presentatie methode, bespreking resultaten, conclusies, beschouwingen), samenvatting (Nederlands en indien van toepassing Engels) en geven advies aan de reactie en de auteurs. De auteur wordt geïnformeerd over de review en, afhankelijk van het advies, gevraagd het manuscript aan te passen.

De auteur is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van het manuscript.

 

Het copyright berust bij NTZ en de auteur gezamenlijk. Overname is slechts mogelijk met toestemming van beiden. Voor bijdragen worden geen vergoedingen verstrekt.

 

Auteurs hebben recht op twee exemplaren van het NTZ nummer waarin hun artikel is gepubliceerd. Het ter beschikking stellen van een PDF exemplaar van een artikel gebeurt in overleg met de uitgever.

 

De redactie van NTZ neemt geen onvolledige manuscripten in behandeling. Indien auteurs willen navragen of een onderwerp geschikt is of een mening willen vragen bij een redactielid, gebeurt dat te allen tijde vrijblijvend. Aan (individuele) adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.