Auteursrichtlijnen

NTZ, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

 

NTZ is een multidisciplinair en praktijkgericht wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van

‘verstandelijke beperkingen’ en ‘de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke

beperkingen’ in ruime zin. Het doel van het tijdschrift is een wetenschappelijk forum te bieden voor

onderzoekers, professionals, managers en beleidsfunctionarissen die betrokken zijn bij de zorg en

ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland en Vlaanderen.

 

Dit gebeurt door:

• het publiceren van wetenschappelijke artikelen op het terrein van verstandelijke

beperkingen en van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen;

• het geven van informatie over relevante publicaties, afgerond promotieonderzoek en relevante activiteiten van binnen- en buitenlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke verenigingen;

• het aan de orde stellen van problemen en meningen in relatie tot wetenschappelijk onderzoek naar verstandelijke beperkingen en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

 

Richtlijnen voor de auteurs

NTZ hanteert de volgende rubrieken: artikelen, verslagen van praktijkonderzoek, samenvatting

proefschrift, feitenoverzicht, opinie en boekbespreking.

Voor alle manuscripten geldt:

• Manuscripten via e-mail sturen aan ntzredactiesecretariaat@gmail.com

• De redactie gaat ervan uit dat het manuscript niet elders is gepubliceerd of aangeboden. Een Nederlandse vertaling van een artikel dat oorspronkelijk in het Engels of een andere taal is gepubliceerd, is wel mogelijk mits dit onder de conclusie en discussie vermeld wordt, inclusief de originele referentie.

• Lever het manuscript aan in één lettertype met puntgrootte 12 en een regelafstand van 1,5

• Lever de tekst plat aan: niet afbreken, centreren of inspringen, geen codes in de tekst, geen

paginaopmaak en paginanummering. Wel kan gebruik gemaakt worden van kapitalen, cursiveringen en aanhalingstekens (dubbele voor citaten en enkele voor benadrukken)

• Paragraafkoppen zijn genummerd en vet; subparagraafkoppen staan in cursief. Onder de (sub)paragraafkoppen staat geen witregel

• Gebruik de officiële spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (Groene Boekje), vermijd afkortingen en schrijf telwoorden van nul tot tien en tientallen bij voorkeur voluit

• Manuscripten met illustraties, grafische vormen, tabellen, kaderteksten et cetera zijn mogelijk. Zorg bij fotomateriaal voor een kwaliteit van 300dpi of hoger. Wanneer er op afbeeldingen beeldrechten berusten, dan zorgt de auteur zelf voor toestemming om in NTZ te publiceren. Digitale foto’s dienen als jpg- of tif-bestand te worden aangeleverd. Eenvoudige tabellen en kaderteksten staan op de gewenste plek in het manuscript. Wanneer een tabel of illustratie in een apart bestand wordt meegestuurd, moet de gewenste plek in het manuscript aangegeven worden tussen [ ] met een duidelijke verwijzing naar de betreffende tabel of kader.

• Neem geen of zo min mogelijk eindnoten op in uw manuscript. Literatuur waaraan wordt gerefereerd, staat in de literatuurlijst aan het einde van het artikel (zie hierna)

• Vermeld onderaan het manuscript de namen van alle auteurs met titel, functie en organisatie. Van de contact-auteur moet ook een e-mail- en postadres worden vermeld.

 

Aanvullende richtlijnen per rubriek

 

Artikelen

• Tot ‘artikelen’ worden gerekend: verslagen van empirisch onderzoek, literatuuronderzoek,

essays over theoretische onderwerpen en reviewartikelen

• Artikelen dienen (methodologisch) onderbouwd te zijn en te voldoen aan de wetenschappelijke criteria die binnen de desbetreffende discipline gelden

• Artikelen over een empirisch onderzoek zijn als volgt opgebouwd: 1) inleiding; 2) methode; 3) resultaten; 4) discussie en conclusie

• Manuscripten dienen voorzien te zijn van zowel een Nederlandse als een Engelse samenvatting van maximaal 250 woorden, opgebouwd volgens dezelfde indeling als het artikel: inleiding, methode, resultaten, conclusie. Vermeld bovendien maximaal drie trefwoorden (zie bijlage)

• Een artikel bestaat uit minimaal 15 en maximaal 25 pagina’s A4 inclusief samenvattingen, tabellen, figuren en literatuurlijst

• Een artikel wordt dubbelblind beoordeeld: het manuscript wordt anoniem beoordeeld door twee afzonderlijke anonieme reviewers

 

Verslagen van praktijkonderzoek

• Praktijkonderzoek heeft betrekking op (kleine) studies in de praktijk met beperkte theoretische onderbouwing, maar met voor de sector relevante informatie.

• Verslagen van praktijkonderzoek omvatten maximaal 15 pagina’s A4 en zijn voorzien van een Nederlandse samenvatting en maximaal drie trefwoorden (zie bijlage)

• Wanneer er sprake is van een empirisch onderzoek, dan is de structuur van deze bijdrage dezelfde als die van een artikel: inleiding, methode, resultaten, discussie en conclusie.

• Een verslag van een praktijkonderzoek wordt dubbelblind beoordeeld: het manuscript wordt anoniem beoordeeld door twee afzonderlijke anonieme reviewers

 

Samenvatting proefschrift

• Promovendi kunnen een samenvatting van hun proefschrift publiceren nadat deze door de promotiecommissie is goedgekeurd

• De samenvatting mag maximaal 15 pagina’s beslaan en kan zowel betrekking hebben op het hele proefschrift als op een deel daarvan

• Wanneer er sprake is van een empirisch onderzoek, dan is de structuur van deze bijdrage dezelfde als die van een artikel: inleiding, methode, resultaten, discussie en conclusie.

De samenvatting wordt beoordeeld door de redactie.

 

Feitenoverzicht

• Een feitenoverzicht bestaat uit een onderbouwde opsomming van onderzoek over een specifiek onderwerp en een bespreking daarvan

• Een feitenoverzicht omvat maximaal tien pagina’s en wordt beoordeeld door de redactie

 

Opinie

• Onder opinie wordt verstaan een reactie op in NTZ gepubliceerde bijdragen of originele

bijdragen met onderbouwde meningen in relatie tot wetenschappelijk onderzoek naar verstandelijke beperkingen en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen

• Een opinie bestaat uit maximaal vijf pagina’s

• Ingediende manuscripten voor een opinie worden beoordeeld door de redactie Boekbespreking

• Een boekbespreking bestaat uit een recensie van een pas gepubliceerd boek en bevat een onderbouwde beoordeling over de kwaliteit en relevantie van het boek

• Een boekbespreking bestaat uit maximaal twee pagina’s

• Boekbesprekingen worden beoordeeld door de redactie

 

Literatuur

NTZ hanteert de referentiestijl zoals beschreven in de Publication Manual of the American

Psychological Association (6th edition). Dat betekent dat literatuurverwijzingen als volgt in de tekst

worden opgenomen:

• Bij twee auteurs: Naam1 & Naam2 (jaartal);

• Bij drie tot vijf auteurs: de eerste keer worden de namen van alle auteurs en het

publicatiejaar beschreven: Naam1, Naam2, Naam3, Naam4 & naam 5 (jaartal). Daarna wordt

alleen de eerste auteur met de toevoeging ‘et al.’ aangehouden: Naam1 et al., (2019).

• Zes of meer auteurs: alleen de eerste auteur, gevolgd door ‘et al.’ en het publicatiejaar:

Naam1 et al., 2019.

Aan het eind van het manuscript vermeldt u een alfabetische lijst van geraadpleegde literatuur.

 

Enkele voorbeelden:

Boek

Thompson, J.R., Bryant, B.R., Campbell, E.M., Craig, E.M., Hughes, C.M., Rotholz, D.A., Schalock,

R.L., Silverman, W.P., Tassé, M.J. & Wehmeyer, M.L. (2004). Supports Intensity Scale.

Users Manual. Washington: American Association on Mental Retardation.

Tijdschriftartikel

Kuppens, S., Bossaert, G., Buntinx, W., Molleman, C., & Abeele, Ann van den (2010). Factorial

Validity of the Supports Intensity Scale (SIS). American Journal on Intellectual and

Developmental Disabilities, 115 (4), 327-339.

Artikel met meer dan zeven auteurs

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H.

(2009). Website usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57,

323-335.

Hoofdstuk in boek onder redactie

Widaman, K.F., & Reise, S.P. (1997). Exploring the measurement invariance of psychological

instruments: Applications in the substance use domain. In K.J. Bryant, M. Windle, & S. G.

West (Eds.), The science of prevention: Methodological advances from alcohol and

substance abuse research (pp. 281–324). Washington, DC: American Psychological

Association.

Website

United Nations (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. Geraadpleegd op 26

augustus 2011, http://www.un.org/disabilities/.

 

Overig

Artikelen en verslagen van praktijkonderzoek worden na beoordeling door het redactiesecretariaat,

aangeboden aan twee reviewers. Zij ontvangen het manuscript zonder gegevens van de auteur(s) en

beoordelen op basis van een vast format. Zij letten daarbij op de relevantie (voor praktijk, beleid,

onderzoek en theorievorming), redactionele kwaliteit (helderheid, opbouw, consistentie), inhoudelijk

(titel, vraagstelling/doelstelling, presentatie methode, bespreking resultaten, conclusies,

beschouwingen), samenvatting (Nederlands en indien van toepassing Engels) en geven advies aan de

reactie en de auteurs. De auteur wordt geïnformeerd over de review en, afhankelijk van het advies,

gevraagd het manuscript aan te passen.

De auteur is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van het manuscript. Het copyright berust

bij NTZ en de auteur gezamenlijk. Overname is slechts mogelijk met toestemming van beiden. Voor

bijdragen worden geen vergoedingen verstrekt.

Auteurs hebben recht op twee exemplaren van het NTZ nummer waarin hun artikel is gepubliceerd.

Het ter beschikking stellen van een PDF exemplaar van een artikel gebeurt in overleg met deuitgever.

De redactie van NTZ neemt geen onvolledige manuscripten in behandeling. Indien auteurs willen

navragen of een onderwerp geschikt is of een mening willen vragen bij een redactielid, gebeurt datte allen tijde vrijblijvend. Aan (individuele) adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bijlage: lijst van trefwoorden

1. autisme

2. begeleiders

3. communicatie

4. organisatie

5. veroudering

6. dagbesteding

7. diagnostiek

8. evaluatie

9. ernstige meervoudige beperkingen

10. ethiek

11. gedragsproblemen

12. gezondheidsproblemen

13. inclusie

14. kinderen en jeugdigen

15. kwaliteit van bestaan

16. kwaliteit van zorg/ondersteuning

17. dagprogramma's

18. lichte verstandelijke beperkingen

19. medische en paramedische zorg

20. opvoeding en onderwijs

21. ouders en vertegenwoordigers

22. participatie

23. psychische en psychiatrische stoornissen

24. rechtspositie

25. research en wetenschap

26. syndromen

27. technologie

28. theorievorming

29. toewijzing middelen

30. vrijheidsbeperking

31. werken

32. zintuiglijk en motorisch functioneren

33. zorgplanning