Welkom

NTZ is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Inhoud NTz 4 - 2022

Inhoudsopgave van de vierde editie van 2022.

Redactioneel

Redactioneel

Het motto van de internationale gehandicaptenbeweging is ‘Niets over ons zonder ons’. Ik hoorde dit motto voor het eerst bij een introductie van Disability Studies in Nederland zo’n twintig jaar geleden. De wens om gehoord en betrokken te worden bij keuzes en besluiten die jou aangaan, sprak mij aan. Het motto helpt...

Artikelen

Communicatie tussen ouders met licht verstandelijke beperkingen en hulpverleners over 'goed genoeg' opvoederschap: behoeftes en bevorderende factoren

1. Inleiding

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een gezin met ouders met licht verstandelijke beperkingen (LVB) (De Vries et al., 2005). Precieze aantallen zijn niet bekend. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schat dat in Nederland ongeveer 370.000 mensen LVB hebben volgens de klassieke definitie (IQ...

Artikelen

“Ik wou dat het gewoon was”: beleving en gevolgen van de coronapandemie voor mensen met een verstandelijke beperking

1. Inleiding

1.1 Coronamaatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, werden er vanaf het begin van de coronapandemie in maart 2020 verschillende beleidsmaatregelen genomen (Rijksoverheid, 2021). Mensen met een verstandelijke beperking hebb...

Praktijkonderzoek

Totstandkoming en toepassing van de Mini-HTA Innovatie Gehandicaptenzorg

Een instrument om voorwaarden en gevolgen van een technologische innovatie inzichtelijk te maken

1. Aanleiding

Tussen 2015 en 2019 zijn de kosten voor intramurale gehandicaptenzorg met 13 procent toegenomen (Zorginstituut Nederland, 2021). Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging in de zorgzwaarte van cliënten. Daarnaast heeft de sector te maken met vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid van medewe...

Agenda

Agenda

BINNENLANDSE CONGRESSEN / TRAININGEN

 

12 Januari 2023

 

Jaarlijks congres LVB en trauma – editie 2023

Jaarbeurs Utrecht

Mensen met een licht verstandelijke beperking maken vaker traumatische gebeurtenissen mee en de impact daarvan is bij hen groter. De meeste standaardmethodes en -hulpmiddelen voor diagnostie...

Reflectie

ZEVMB

Afgelopen jaar is het ZEVMB-kenniscentrum opgericht. Dit centrum is een initiatief van het programma Wij zien je Wel in samenwerking met de stichting 2CU. Beide zetten zich in voor de kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Het doel van het kenniscentrum is de hulp en zorg rondom ZEVMB als expertis...

Artikelen

Pijn en neurocognitieve stoornissen

Stand van zaken en de weg nog te gaan

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TvGG). Vanwege de relevantie ervan voor de gehandicaptenzorg stelt ook NTz het met toestemming van de auteurs en de redactie van TvGG beschikbaar op deze site.

 

Het oorspronkelijk artikel is te vinden op https://tvgg.nl/art...

Inhoud NTz 3 - 2022

Inhoudsopgave van de derde editie van 2022.

Redactioneel

Redactioneel

In mijn vakantie heb ik de door Sandra Langereis geschreven biografie van Erasmus gelezen. Het boek neemt je mee naar de tijd waarin Erasmus leefde en probeert op basis van tal van bronnen een indruk te geven van wat hem bewoog in zijn leven en zijn werk. Zo wordt beschreven hoe Erasmus zich toelegde op het vertalen...

Praktijkonderzoek

Periodieke screening, diagnostiek en behandeladviezen van dysfagie bij mensen met verstandelijke beperkingen

Praktijkervaringen met een cyclisch dysfagiewerkproces

1.  Inleiding

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) hebben een verhoogde kans op dysfagie (Robertson et al., 2017). Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten en -problemen. Daarnaast worden in de verstandelijk gehandicaptenzorg ook voedingsstoornissen als dysfagie aangeduid (Manduchi et al., 2020; Shepp...

Praktijkonderzoek

Oncologische pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Een kwalitatief onderzoek bij zorgmedewerkers en naasten over ervaringen en behoeften

1.  Inleiding

1.1 Aanleiding

De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking (VB) neemt toe door de verbeterde gezondheidszorg, waardoor het risico op het krijgen van leeftijd gerelateerde ziekten zoals kanker toeneemt (Coppus, 2013; Segerlantz et al., 2019; Hanna et al., 2010). Het herkennen va...

Feitenoverzicht

Voedselkeuze en verstandelijke beperkingen

“Keuzes voor de lunch werden vooral beïnvloed door andere mensen die ook kwamen eten. Begeleider: Het is een sociaal samen- zijn, dus kiezen ze zelf bij wie ze gaan zitten.” (Cartwright et al., 2015, p.107-108)

 

1.  Inleiding

‘Ieder pondje gaat door het mondje’ is een bekend gezegde. In de COVID-19-periode wor...

Agenda

Agenda

BINNENLANDSE CONGRESSEN /TRAININGEN

 

 

10 en 31 oktober 2022

 

Cursus Supports Intensity Scale (SIS): afnemen en toepassen van de schaal voor het inventariseren van ondersteuningsbehoeften

Het kijken naar ‘ondersteuningsbehoeften’ is inmiddels een essentieel onderdeel van beeldvorming en het ontwikkelen van o...

Reflectie

Het Thomashuis

Het is ongeveer twintig jaar geleden dat het eerste Thomashuis zijn deuren opende. Op dit moment telt Nederland al meer dan honderd vestigingen. Thomashuizen zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor acht à negen mensen met een verstandelijke be- perking. Elk Thomashuis is een zelfstandige onderneming die geleid wor...

Berichten

Nieuwe website inclusie

Op 30 augustus jl. is de website inclusievooriedereen.nl gelanceerd, waar alle beschikbare kennis over inclusie is gebundeld en geordend. De website bevat informatie over wonen, werken, leren, vervoer en vrije tijd. Alle informatie is ook inclusief de gebruikte bronnen bijeengebracht in een publicatie die op de site...

Berichten

Winnaar NPGZ Stimuleringsprijs 2022

Stress verminderen door biofeedback en muziek

Het Noordelijke Platform GehandicaptenZorg (NPGZ) reikt jaarlijks een prijs van 10.000 euro uit voor een innovatief project dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Bij het NPGZ zijn bijna 20 organisaties aangesloten die in de drie noordelijke provincies zorg en ondersteuning bieden aan...

Inhoud NTz 2 2022

Inhoudopgave van de tweede editie van 2022

Redactioneel

Redactioneel

Deze editie van NTz biedt een mooie staalkaart van wat wetenschap de praktijk te bieden heeft. In het eerste artikel beschrijft dr. Nienke Peters-Scheffer een onderzoek waarin ze een nieuw onderwijsconcept vergelijkt met de gangbare werkwijze in het voortgezet speciaal onderwijs. Ze geeft daarmee inzicht in wat dit ...

Berichten

Rectificatie

In de papieren versie van het maartnummer van NTz 2022 is per abuis een onjuiste versie van het artikel ‘Belemmerende en bevorderen factoren bij implementatie van de methode Multi-Disciplinair Expertise Team voor afbouw van onvrijwillige zorg’ van Grapendaal, Bisschops, de Schipper & Schuengel geplaatst. Dit betreur...

Artikelen

Foooocus!

Een exploratief en kwalitatief onderzoek naar een geïntegreerd aanbod om de arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking te vergroten

1. Inleiding

Arbeidsparticipatie is belangrijk om de kwaliteit van leven van jongeren en (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te vergroten (Kocman & Weber, 2018). Middels (betaalde) arbeid of dagbesteding worden zij zich bewust van hun kwaliteiten en vaardigheden en kunnen zij deze verder...

Praktijkonderzoek

Een analyse van de ervaren problemen in de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

1. Inleiding

In dit onderzoek staan de ervaren problemen van zorgprofessionals die in 24-uurs voorzieningen werken met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking ((Z)EVMB) centraal. Kinderen en volwassenen met (Z)EVMB worden gekenmerkt door een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, w...

Opinie

Kwaliteit van leven: wie geeft het antwoord?

Inleiding

Dagelijks worden we in de zorg voor mensen met een (ernstig meervoudige) verstandelijke beperking geconfronteerd met de vraag: Is dit ‘nog’ kwaliteit van leven? De praktijk laat ons de onmogelijke dilemma’s zien waarvoor mensen met een verstandelijke beperking en hun families worden gesteld. De maatschapp...

Opinie

Een methodische kritiek: de noodzaak van een derde 'driver'

Een reflectie op wat ons drijft in methodisch werken

In ‘Machtige Mensbeelden’ thematiseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2021) het belang van mensbeelden in zorg en samenleving. Zij benadrukt daarbij ook het belang ervan voor de professionals in de zorg:

 

“Een pleidooi voor meer ruimte voor professionals moet daarom ook gepaard gaan met meer aandach...

Reflectie

Canon Gehandicaptenzorg

Tien jaar geleden is door een aantal mensen de canon voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking opgesteld. Deze canon vat de geschiedenis van de sector samen in 25 markante gebeurtenissen. Behalve een beschrijving geeft de canon bij elke gebeurtenis ook relevante links en documenten. Er wordt momentee...

Inhoud

Inhoud NTz 1 - 2022

Inhoudsopgave van de eerste editie van 2022

 

Redactioneel

Redactioneel

Johannes Antonie Visscher leefde van 1876 tot 1943. Hij zette zich als predikant in voor de armen en nam tal van initiatieven om hun een beter leven te geven, waaronder de ‘Nederlandse Centrale voor practische werkverruiming en hulpverlening’. Deze organisatie richtte zich op mensen die het in de samenleving niet al...

'Wat als ik het niet meer kan?'

Een kwalitatief onderzoek onder naasten van mensen met een beperking en een intensieve zorg en ondersteuningsbehoefte

1. Inleiding

De vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’ speelt vaak gedurende een ruime periode bij naasten en in gezinnen waar een familielid intensieve zorg nodig heeft. Dan kan het gaan om een familielid, bijvoorbeeld een kind, broer, zus of partner die thuis woont, maar ook om familieleden die in een instelling...

Artikelen

Belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie van de methode Multi- Disciplinair Expertise Team voor afbouw van onvrijwillige zorg

1.   Inleiding

1.1 Achtergrond

De Wet zorg en dwang (2020) (WZD) geldt met ingang van 2020 voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening die langdurig ondersteuning nodig hebben. Met deze wet verschuift de dialoog en kwaliteitszorg in de zorg van vrijheidsbeperkende maatregelen...

Praktijkonderzoek

Wakker worden met ondersteuning van technologie

Resultaten van een verkennend onderzoek bij 12 cliënten met EMB/MEVB+

1. Inleiding

Op een locatie van gehandicaptenzorgorganisatie Siza zijn in 2019 ervaringen opgedaan met de inzet van technologische ondersteuning bij het ’s ochtends wakker worden van cliënten met EMB en MEVB+. In dit artikel beschrijven we de aanleiding, de interventie en het verkennende onderzoek en de resultate...

Proefschrift

Shine a light on depressive symptoms in adults with intellectual disabilities

Diagnostics and non-pharmacological treatment

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2022

 

Er zijn veel volwassenen met een verstandelijke beperking (VB) en depressieve klachten. Depressieve klachten zijn lastig te herkennen bij deze groep. De diagnose ‘Depressieve stoornis’ wordt regelmatig niet gesteld terwijl ze wel aanwezig is, en hierdoor wordt diegene er ook...

Proefschrift

Turning modularity upside down

Patient-centered Down syndrome care from a service modularity perspective

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2022

 

Voor elke patiënt is gecoördineerde en persoonsgerichte zorg een ‘must’. Wanneer er meerdere professionals en/of organisaties betrokken zijn bij de zorgverlening van een patiënt, dan is onderlinge afstemming en samenwerking van groot belang. In de praktijk blijkt die afstemmin...

Proefschrift

Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities

An innovative adoption of the settings approach

Genomineerde Ds. Visscherprijs 2022

 

Introductie

Het proefschrift start met een overzicht van de (gezondheids-) karakteristieken van mensen met een verstandelijke beperking (VB) en de omgevingsfactoren die hun leefstijl beïnvloeden. Daarnaast wordt het concept gezondheidsbevordering geïntroduceerd en een model...

Reflectie

Ds. Visscherprijs

Iedere twee jaar wordt de Ds.Visscherprijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt dit jaar weer op 30 maart a.s. In deze editie vindt u de samenvattingen van de proef...

Inhoud

Inhoud NTz 4-2021

Inhoudsopgave van de vierde editie van 2021

Samenvattingen

Beniewd naar wat NTZ te bieden heeft? Hier kun je de samenvattingen lezen van de artikelen in NTZ nummer 4 van 2021.