Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Het effect van instructie en video feedback op trainervaardigheden van begeleiders tijdens training

Kinderen met een ernstige verstandelijke beperking hebben significante beperkingen in adaptieve vaardigheden als communicatieve-, zelfredzaamheid- en spelvaardigheden (S­chalock et al., 2010). Zij ontwikkelen deze vaardigheden veelal niet spontaan...

Meedoen en erbij horen in je eigen wijk: wat is er nodig?

Een verkenning naar bevorderende en belemmerende factoren

Voorspellers van lange termijn effectbehoud van toilettraining met de procedure van respons restrict

Wanneer zindelijkheid voor urine en/of ontlasting overdag niet op een natuurlijke wijze verworven wordt, is er bij personen met een verstandelijke beperking (VB) de mogelijkheid een empirisch gevalideerde toilettraining procedure toe te passen.

De menselijke maat van de zorg

Menslievende zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking
Een exploratief onderzoek

Burgerschapsparadigma is springlevend

over burgerschapsparadigma (1)

Richtlijngebruik door begeleiders: 
een kant-en-klaar recept?

Richtlijnen en protocollen kunnen gezien worden als belangrijke kwaliteitsinstrumenten binnen zorginstellingen (ZonMw, 2007, Casparie, Theuvenet, Klazinga & Timmermans, 2004).

Zien, bewogen worden, in beweging komen

Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie tussen de cliënt en de hulpverlener.

Afscheid van het burgerschapsparadigma?

In vrijwel alle onderzoeks-, beleids- en organisatieliteratuur met betrekking tot mensen met een verstandelijke handicap wordt het begrip burgerschap op de een of andere wijze gebruikt (Kröber, 2008, pp. 39-40; van Houten & Bellemakers, 2002).

Menselijke waardigheid

Fundament voor menswaardige hulpverlening

Partnerschap in de ondersteuning van mensen met verstandelijke beperkingen

Na het defect-model en het ontwikkelingsmodel is tegenwoordig het burgerschapsmodel(Van Gennep, 2001) leidend.

Boekbesprekingen 2011, nummer 2

Perspectieven in dialoog

Responsieve evaluatie van beleid voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun omgeving

Een index voor de mate waarin de Triple- C-methodiek is geïmplementeerd

Interne consistentie en exploratieve factoranalyse

Broekplassen van een 12-jarige jongen met een lichamelijke en verstandelijke beperking

Het effect van gedragstherapeutische training

Ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg: beschouwingen en perspectief

In een artikel in het NTZ (juni 2010) beschreven de auteurs de ontwikkelingen rond het ondersteuningsplan in Nederland. In deze bijdrage vervolgen de auteurs de discussie met enkele beschouwingen.

Boekbesprekingen 2011, nummer 1

Hoe ga ik om met stress: het effect van een scholing voor begeleiders

Begeleiders in de gehandicaptenzorg blijken een relatief hoge mate van stress te ervaren.

Instrumenten voor de bepaling van cliënttevredenheid naast elkaar geplaatst

Het periodiek vaststellen van de tevredenheid van cliënten in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking behoort tot de reguliere taken van de zorgaanbieder.

De leerstoel geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan het UMC St Radboud

In 2009 is aan het UMC St Radboud te Nijmegen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde gevormd door het samengaan van de afdelingen huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde.

Het meten van centrale tonusregulatiestoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking...

Het meten van centrale tonusregulatiestoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking: waarnemerovereenstemming van de Modified Ashworth Scale (MAS) en Modified Tardieu Scale (MTS)

IQ of ondersteuningsbehoefte bij bezuinigingen AWBZ?

Als er bezuinigd moet worden op de AWBZ uitgaven, laten we dan niet kijken naar het IQ maar naar de behoefte aan ondersteuning.

De bedrijfskundige tovenaarsleerling

In NTZ 4-2010 publiceren Van der Plas, Buntinx en Groothuis een artikel over efficiency van zorgprocessen in woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking.
Redactioneel

Redactioneel

Door hoofdredacteur Dr. W.H.E. Buntinx.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Zelfstandig zijn als dat kan

Jongeren met lichte verstandelijke beperkingen vormen een belangrijke groep in de professionele hulpverlening, zowel naar aantal als wat betreft de kritische levensfase waarin zij zich bevinden. Het artikel behandelt een methode om het zelfbeeld en de eigen toekomstvisie van deze jongeren (letterlijk) ‘in beeld’ te ...

Weten

Glasvorm bepaalt hoeveel limonade mensen met een verstandelijke beperking drinken

Dit artikel beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van hele gewone dagelijkse omgevingsfactoren (de vorm van een drinkglas) op gedrag van mensen met verstandelijke beperkingen. Bij ondersteuning speelt het beïnvloeden van de omgeving een grote rol. Dit artikel kijkt naar het hanteren van omgevingsfactor...

Weten

Efficiency van zorgprocessen in een residentiële voorziening voor mensen met verstandelijke beperkingen

Door veranderingen in de financieringssystematiek en toename van marktdenken in de zorg wordt kostenbewust organiseren en managen ook in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen belangrijker. In dit artikel proberen de auteurs de toepassing uit van een industrieel model voor efficiency benadering. Zij pres...

Praktijkonderzoek

Mensen met (lichte) verstandelijke beperkingen in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Uit meerdere rapporten blijkt dat het aantal mensen met ‘lichte verstandelijke beperkingen’ toeneemt. In dit onderzoek wordt verslag gedaan van twee pogingen om grip te krijgen op de onderkenning van personen die tot deze probleemgroep horen en waarvan een belangrijk deel als zorgmijders kan worden gekwalificeerd.

Weten

Boeken

Bekijk hier de boeken die worden uitgelicht in deze editie.

Weten

Berichten

Lees hier de berichten van deze editie.

Weten

Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Weten

Publicaties

Bekijk hier de publicaties die in deze editie worden besproken.

Redactioneel

Redactioneel

Door hoofdredacteur Dr. W.H.E. Buntinx.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Een inventarisatielijst om het risico op herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen

Het artikel beschrijft de constructie van de ‘Risico Inventarisatielijst Seksueel grensoverschrijdend gedrag voor Cliënten met een Verstandelijke beperking’ (RISC-V) waarin naast cliëntfactoren ook dynamische omgevingsfactoren worden betrokken. Het instrument kan een bijdrage leveren aan de behandeling van de mensen...

Weten

De Ontwikkeling van de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS)

In dit artikel wordt de ontwikkeling beschreven van een Kwaliteit van Bestaan instrument voor toepassing in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het instrument gaat uit van het in de sector veel gebruikte en internationaal goed onderzochte referentiekader van Schalock.