Welkom

NTZ is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Publiceren in NTZ? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Het stressmodel: alternatief voor overvraging

In dit artikel wordt voorgesteld om het concept overvraging te vervangen door de begrippen 'stress', 'stressrespons' en 'stressoren'.

Opinie maart 2013

Publicaties maart 2013

Berichten maart 2013

Agenda maart 2013

Boekbespreking maart 2013

Redactioneel

Redactioneel maart 2013

Ondersteuningsplannen in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Dit artikel beschrijft de werkwijze van de Werkplaats Ondersteuningsplannen van het Kennisplein Gehandicaptensector. De uitkomsten van een intensieve consensusprocedure met deelname van relevante stakeholders uit de gehandicaptensector worden gepresenteer

Inclusie dreigt te verworden tot illusie

In dit artikel worden resultaten beschreven van een onderzoek naar armoede bij mensen met beperkingen. Uit de bevindingen blijkt dat oorzaken van armoede deels in de omgeving van de persoon liggen en deels in de persoon zelf. De auteurs geven hun persoonl

Implementatie van Triple-C: veranderingen in vaardigheden en probleemgedrag

Triple-C is een behandelmodel voor cliënten met een verstandelijke beperking en probleemgedrag, waarbij gebruik wordt gemaakt van principes uit de leertheorie en uit de gehechtheidstheorie. Dit onderzoek doet verslag van de invoering en effecten van invo

Effectiviteit van laagintensieve gedragstherapie op een kinderdagcentrum

Laag intensieve gedragstherapie werd toegepast bij kinderen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking. Er werd gebruik gemaakt van een behandelgroep en van een controle groep die de reguliere behandeling kreeg. Na twee jaar interve

Het feilbare denken van mensen met een verstandelijke beperking

Het feilbare denken van mensen met een verstandelijke beperking

Grenservaringen van lvb-jongeren: alledaagse zorg als kans op identiteitsvinding

Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleiders

Dit empirisch onderzoek bij 99 begeleiders richt zich op de relatie tussen gedragsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen en attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van hun begeleiders. Daarbij werd ook gekeken naar de voorspellende wa

Publicaties NTZ december 2012

Berichten NTZ december 2012

Redactioneel

Redactioneel NTZ december 2012

‘Méér meedoen’ Nieuwe impulsen voor cliëntenparticipatie in de verstandelijk gehandicaptenzo

Deze opiniebijdrage gaat over de wettelijke ontwikkelingen van cliëntenparticipatie

Begeleiding van rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking

Dit artikel kijkt naar in totaal twaalf gevalsstudies over begeleiding van rouwprocessen bij mensen met verstandelijke beperkingen. Er werd gekeken naar het verloop van het rouwproces en naar toegepaste interventies.

Psychometrische kenmerken van de Nederlandse versie van de Behavior Problems Inventory-01 (BPI-01)

In deze studie worden de uitkomsten gepresenteerd van een psychometrische studie van de Nederlandse versie van de Behavior Problems Inventory-01 (BPI-01) onder 195 mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleiders

Dit empirisch onderzoek bij 99 begeleiders richt zich op de relatie tussen gedragsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen en attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van hun begeleiders.

De relatie tussen kwaliteit van leven en mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige bepe

Er is weinig informatie over de mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Wel is bekend dat de tandheelkundige behandelnoodzaak vaak wordt onderschat waardoor er dikwijls sprake is van onderbehandeling. Onderbehandeling kan leiden

De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een groot risico op het ontwikkelen van gedragsproblemen, en zijn oververtegenwoordigd in de Jeugdzorg en het Justitiële systeem.

Factoren die bijdragen aan een effectieve behandeling van obesitas bij mensen met verstandelijke bep

Bij mensen met verstandelijke beperkingen liggen de prevalentiecijfers van overgewicht en obesitas gelijk of zelfs hoger dan bij mensen zonder verstandelijke beperkingen.
Redactioneel

Redactioneel NTZ september 2012

De relatie tussen kwaliteit van leven en mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige bepe

Het belang van een gezond gebit bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking wordt vaak nog onderschat. Onderbehandeling kan een nadelig effect hebben op hun leven. Met behulp van vragenlijsten werd bekeken of noodzakelijke tandheelkundige behande

Factoren die bijdragen aan een effectieve behandeling van obesitas bij mensen met verstandelijke bep

Ook bij mensen met verstandelijke beperkingen komen overgewicht en obesitas voor en is een gezonde leefstijl van groot belang. Dit literatuuronderzoek geeft aan dat naast interventie door gezonde voeding veel winst te behalen valt op het gebied van bewegi

De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Tijdige onderkenning van de specifieke problemen van jongeren met een LVB en daarbij aansluitende adequate hulpverlening kan de kans op het ontstaan van ernstige gedragsproblemen en het in aanraking komen met justitie verkleinen. Nader onderzoek en kennis

Begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen

Weten wat ouders van mensen met ernstige beperkingen en gedragsproblemen belangrijk vinden bij begeleiders is een absolute vereiste voor goede zorgverlening. Deze studie met behulp van interviews is een verdere verkenning van de competenties die nodig zij
Redactioneel

Redactioneel

Problemen die mensen met een lichte verstandelijke beperking zelf ervaren in detentie

In dit onderzoek wordt gekeken naar de problemen die mensen met een lVB in detentie ervaren en naar hoe deze verschillen van problemen van gedetineerden zonder een LVB.

Professionals en inclusieve praktijken

Een onderbelichte rol met kansen voor de toekomst

Responsrestrictie bij non-retentieve encopresis

Een exploratieve studie

Opinie: Leven als ramp

Over levensbekorting in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Opinie: Regie over het eigen leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Empowerment en ervaringsdeskundigheid als uitgangspunten