Welkom

NTz is het Nederlandstalige multidisciplinaire en praktijkgerichte wetenschappelijke tijdschrift op het terrein van de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen. Wanneer u op NTz bent geabonneerd, heeft u  op deze site toegang tot alle artikelen. Niet-abonnees vinden hier de samenvattingen en een aantal artikelen die voor iedereen toegankelijk zijn.

 

Geïnteresseerd in publiceren in NTz? Bekijk dan onze auteursrichtlijnen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de redactie.

 

Adverteren in NTz? Zie dan de mediakaart voor de mogelijkheden.

Kennisontwikkeling en kennisdeling in gelijkwaardige verbinding tussen praktijk en wetenschap

De kloof tussen wetenschappelijke kennis en toepassing van deze kennis in de klinische praktijk wordt breed en onafhankelijk van inhoudelijke disciplines erkend. In dit artikel zal de samenwerking tussen wetenschap en praktijk geïllustreerd worden aan de hand van het onlangs geactualiseerde onderzoeksprogramma van d...

Boeken

Berichten

Agenda

Publicaties

Redactioneel

Redactioneel

Publicaties

Agenda

Berichten

Boeken

De toepassing van LACCS in de zorg en ondersteuning aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen

LACCS is een visie, werkwijze en ondersteuningsprogramma ineen, met als doel het realiseren van een zo goed mogelijk leven voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). In dit artikel rapporteert de auteur over zeven case studies met de LACCS methodiek voor ondersteuning van mensen met ernstige verstandelij...

Weten

Over het overvragingsconcept en de discrepantiehypothese: is de kritiek gegrond of blijven het valide concepten?

In dit essay reflecteert de auteur op de ‘discrepantiehypothese’ die verwijst naar de mismatch tussen het (emotionele) ontwikkelingsniveau van een persoon en de situationele eisen of omstandigheden in de omgeving. Hij plaatst deze opvatting tegenover het ‘stressmodel’ (Wijnroks) als verklaringsmodel voor probleemged...

Weten

Wensen en behoeften van mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking en hun netwerk ten aanzien van flexibele levensloopondersteuning

Dit artikel behandelt de problematiek van transities en continuïteit van ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek kijkt naar de vraag welke wensen en behoeften mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking (of gezinnen met één of meerdere gezinsleden met een verstandelijke ...

Weten

Diagnostiek en behandeling van posttraumatische-stressstoornis (PTSS) bij mensen met een verstandelijke beperking

Psychische stoornissen komen bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) 2 tot 4 keer vaker voor dan bij mensen zonder een VB. Tijdige diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen is van belang om langdurig persoonlijk lijden en hoge zorgkosten te voorkomen. Dit artikel behandelt de problematiek van PT...

Weten

NTZ Publicaties maart 2017

Weten

NTZ Agenda maart 2017

Weten

NTZ Boeken maart 2017

Opinie

Gehandicaptenzorg in 2020: een reactie

Als voorzitter van een medezeggenschapsraad van vertegenwoordigers van cliënten bij een aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ben ik altijd geïnteresseerd in kennis die bijdraagt aan betere zorg voor onze cliënten.

Opinie

Verbinding gewenst rondom onderzoek in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

In de zomer van 2016 vond in Melbourne het wereldcongres plaats van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities(IASSIDD). Tijdens dit congres waanden we ons in een warenhuis met honderden producten.

Opinie

Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid

Dit opiniestuk verwoordt een zienswijze op mensen met een verstandelijke beperking die behulpzaam kan zijn bij het interpreteren van de kwaliteit van de hulp die zij ontvangen. Het neemt waardigheid als uitgangspunt, bouwt voort op het heersende paradigma ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking en is...

Kwaliteit van bestaan een praktijkonderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde van POS

Kan kwaliteit van bestaan met de Personal Outcomes Scale wel eenduidig gemeten worden in een organisatie die zorg biedt aan een diverse populatie van personen met een aangeboren of niet-aangeboren beperking, personen met een lichte tot een diepe verstandelijke beperking?

De levensverhaleninterventie - Wie ben ik?

Veranderingen in psychische klachten en welbevinden bij mensen met psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Het meten van temperament bij jonge kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meerv. beperkingen

Onderzoek naar de motorische component binnen instrumenten voor het meten van temperament.

Redactioneel

NTZ redactioneel maart 2017

NTZ Agenda december 2016

De belangrijkste evenementen op een rij.

NTZ Berichten december 2016

NTZ Boeken december 2016

NTZ Publicaties december 2016

Yvette de Beer, Kompas Licht Verstandelijke Beperking
Definitie, aspecten en ondersteuning
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2016,
ISBN 9789088506420, 176 pagina’s, € 24,90, www.swpbook.com/1873

De publicatie geeft inzicht in wat het betekent om een lichte verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervar...

Waar bemoei ik me mee?

Eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking die alcohol of drugs gebruiken

Het ontwikkelingsdynamische model van Došen: beschouwingen en perspectieven

Onvrijwillige zorg: van Wet Bopz naar Wet zorg en dwang

Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een LVB in verschillende woongroepen

Sociaal-emotioneel functioneren van jonge vrouwen met een lichte verstandelijke beperking in een seksespecifieke woongroep versus een gemengde woongroep: Een vijfjarig praktijkonderzoek

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot tevredenheid met zorg en het welzijn

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot het welzijn en de werktevredenheid

Redactioneel

NTZ Redactioneel december 2016

Persoonsgerichte zorg.

NTZ Agenda september 2016