Redactioneel

NTZ redactioneel december 2013

Redactioneel december 2013

Redactioneel

Redactioneel december 2013

redactioneel december 2013

Weten

Inhoud NTZ december 2013

NTZdec13Inhoud


Redactioneel

 

Het feilbare denken van mensen met een verstandelijke beperking

L. Wijnroks

Grenservaringen van  lvb-jongeren: alledaagse zorg als kans op identiteitsvinding

M. Kolen en F.J.H. Vosman  

 

Praktijkonderzoek

Het beoordelen van wilsbekwaamheid bij minderjarigen in de leeftijd van 1...

Publicaties september 2013

Agenda september 2013

Berichten september 2013

Boekbespreking september 2013

Kennis als veranderingsinstrument: een pleidooi voor een andere managementstijl

Ouderworden met een verstandelijke beperking, volgens mensen zelf en hun familie

Effect in soorten en maten. Verkenningen in de methodologie en typologie van effectonderzoek.

Mondigheid en invloed daarvan op de arts-patiënt communicatie en medische zorg

Redactioneel

Redactioneel september 2013

Publicaties juni 2013

Agenda juni 2013

Berichten juni 2013

Routine Outcome Monitoring bij VB kinderen en adolescenten met een psychische stoornis

In dit artikel wordt verslag gedaan van een systematisch literatuuronderzoek naar instrumenten die voor Routine Outcome Monitoring mogelijk in aanmerking komen. Ook wordt kort verslag gedaan van een eerste praktijkervaring met ROM bij mensen met verstande

Een kosten-batenanalyse van vroegtijdige intensieve gedragstherapie voor kinderen met ASS

In een kosten-batenanalyse zijn geschatte kosten voor onderwijs, (begeleid) wonen en werken of dagbesteding voor personen met ASS in Nederland opgenomen. Vroegtijdige intensieve gedragstherapie kan belangrijke lange termijn besparingen opleveren.

Het stressmodel: alternatief voor overvraging

In dit artikel wordt voorgesteld om het concept overvraging te vervangen door de begrippen 'stress', 'stressrespons' en 'stressoren'.

Opinie maart 2013

Publicaties maart 2013

Berichten maart 2013

Agenda maart 2013

Boekbespreking maart 2013

Redactioneel

Redactioneel maart 2013

Ondersteuningsplannen in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Dit artikel beschrijft de werkwijze van de Werkplaats Ondersteuningsplannen van het Kennisplein Gehandicaptensector. De uitkomsten van een intensieve consensusprocedure met deelname van relevante stakeholders uit de gehandicaptensector worden gepresenteer

Inclusie dreigt te verworden tot illusie

In dit artikel worden resultaten beschreven van een onderzoek naar armoede bij mensen met beperkingen. Uit de bevindingen blijkt dat oorzaken van armoede deels in de omgeving van de persoon liggen en deels in de persoon zelf. De auteurs geven hun persoonl

Implementatie van Triple-C: veranderingen in vaardigheden en probleemgedrag

Triple-C is een behandelmodel voor cliënten met een verstandelijke beperking en probleemgedrag, waarbij gebruik wordt gemaakt van principes uit de leertheorie en uit de gehechtheidstheorie. Dit onderzoek doet verslag van de invoering en effecten van invo

Effectiviteit van laagintensieve gedragstherapie op een kinderdagcentrum

Laag intensieve gedragstherapie werd toegepast bij kinderen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking. Er werd gebruik gemaakt van een behandelgroep en van een controle groep die de reguliere behandeling kreeg. Na twee jaar interve

Het feilbare denken van mensen met een verstandelijke beperking

Het feilbare denken van mensen met een verstandelijke beperking

Grenservaringen van lvb-jongeren: alledaagse zorg als kans op identiteitsvinding

Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleiders

Dit empirisch onderzoek bij 99 begeleiders richt zich op de relatie tussen gedragsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen en attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van hun begeleiders. Daarbij werd ook gekeken naar de voorspellende wa

Publicaties NTZ december 2012

Berichten NTZ december 2012

Redactioneel

Redactioneel NTZ december 2012

‘Méér meedoen’ Nieuwe impulsen voor cliëntenparticipatie in de verstandelijk gehandicaptenzo

Deze opiniebijdrage gaat over de wettelijke ontwikkelingen van cliëntenparticipatie